Image

Om Spectronic Epitrend


Spectronic Epitrend utgörs av fysiska mätenheter som är utplacerade i offentlig miljö, vilka gör anonyma mätningar av temperaturen i ansiktsregionen hos förbipasserande personer. Utifrån dessa mätningar skapas temperaturhistogram vilka laddas upp en gång i timmen till denna webbportal. Ingen annan data skickas i något sammanhang från de fysiska enheterna.

Ett temperaturhistogram är en helt anonym datamängd, då den endast utgörs av information om hur många mätvärden som har påträffats inom olika temperaturintervall. Om alltför få mätvärden har kunnat samlas in under en enskild timme så aggregeras resultaten över flera timmar, för att säkerställa att det aldrig ska gå att urskilja någon enskild individ baserat på den data som levereras från enheten. Spectronic Epitrend är särskilt designad, både avseende hård- och mjukvara, för att säkerställa att den inte kan missbrukas av någon för att identifiera eller spåra någon enskild individ.

Vid temperaturmätning i ansiktsregionen så är det viktigt att ha förståelse för att det kan finnas olika anledningar till att personer uppvisar avvikande temperatur. Det är därför den samlade bilden över stora volymer av mätvärden som är relevant.

Mätmetod

Temperaturmätningen sker med hjälp av sensorer som mäter den infraröda (IR) strålning som alla varma objekt avger. Med hjälp av ett AI-baserat detektionssystem kan den varmaste punkten i ett förbipasserande ansikte lokaliseras, vilket utgör den sökta temperaturen.

Temperaturmätningen som sker med Spectronic Epitrend är självkalibrerande på så sätt att det finns en inbyggd algoritm som kontinuerligt lokaliserar den spektrala peaken i det uppmätta histogrammet och normerar denna peak till mänsklig normaltemperatur om 37°C. Denna kalibrering sker retrospektivt på alla mätpunkter, baserat på de sammanlagda mätningar som genomförs under föregående och efterföljande timme. Kalibreringsmetoden bygger alltså på att det finns ett stort antal förbipasserande och att det kan förutsättas att en majoritet av dessa är friska med kroppstemperatur i ett normalintervall. Fördelen med denna metod är att den möjliggör noggranna mätresultat utan att sensorerna behöver förses med separat referenstemperaturelement (s.k. black body element), vilket inte skulle vara möjligt för sensorer placerade i en publik miljö.

Installation i Helsingborg

På Helsingborg C finns för närvarande fyra Epitrend-sensorer installerade. Installationen är genomförd i ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Spectronic Medical, Wihlborgs och Get AI.

Syftet med installationen är att mäta och uppmärksamma trender i kroppstemperaturen hos stora grupper av människor för att kunna skapa bättre beslutsunderlag för hälsofrämjande insatser.

Mer information om projektet, samt kontaktuppgifter, finns på https://www.helsingborg.se/epitrend/